ระบบรายงานผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คำชี้แจง
ระบบรายงานผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นระบบที่นำเสนอข้อมูลสรุปในเชิงตัวเลขเกี่ยวกับพันธกิจ 4 ด้าน ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ งานวิจัยและการพัฒนางานทางวิชาการ การเรียนการสอน การบริการวิชาการ และงานศิลปวัฒนธรรม โดยข้อมูลที่นำเสนออยู่ในรูปแบบของตารางสรุป และกราฟในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้ ซึ่งข้อมูลที่นำมาแสดง ได้มาจาก ระบบทะเบียนงานวิจัยและการพัฒนางานทางวิชาการ ระบบฐานข้อมูลการบริการการศึกษา ระบบทะเบียนงานบริการวิชาการ และระบบทะเบียนงานศิลปวัฒนธรรม
  • เข้าสู่ แบบประเมินความพึงพอใจ คลิกที่นี่
  • ในการใช้งานระบบ ให้กรอก UserID และ Password เหมือนกับระบบอีเมลของมหาวิทยาลัย โดยไปที่
    http://bi.wu.ac.th
  • ท่านที่เปิดโปรแกรมด้วยเบราว์เซอร์ Internet Explorer version 9 ขึ้นไป ให้กำหนดค่า Compatibility View ดังภาพ


  • เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเลือกดูข้อมูลที่ต้องการ ได้ที่ ชื่อระบบด้านบนของหน้าจอ ดังภาพ
  • มีปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้งานระบบ ติดต่อได้ที่ นวพร ไชยเสน ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 3441 หรือ email : knawapho@wu.ac.th

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์